સરખામણી…

જીવન માં પ્રથમ પગલું ભરવાની શરૂઆત થાય છે અહીં..,
સરખામણી તો પડછાયા સાથે જ સરુ થઈ જાય છે.
પ્રથમ પગલું માંડ્યું જીવન નું એ તો દૂર રહ્યું…,
થોડુક લંગડાયો એના ગાણાં ગવાઈ જાય છે.
હ્રદય થી હૃદય ની સરખામણી મારા થી થઈ જાય છે ..,
અહીં માણસ ને માણસ થી જ સરખાવાય છે.

થઈ ગયો લાગણી નો ફુવારો મારા થી અહીં..,

આ તો મૂરખ માં ખપાવા ની વાત થઈ જાય છે.

લાગણી ને લાગણી થી ક્યાં સબંધ છે અહીં..,

પ્રેમ ના એ ત્રાજવા તોલાઇ જાય છે.

સરખામણી ના તોલે  સબંધ ક્યાં સચવાય છે અહીં..,

જીવન ની પ્રત્યોગીતા સર્જાઈ જાય છે.

જીવન નું અંતિમ પગલું ભરવાનું છે અહીં..,

આ તો મડદા સાથે ય સરખામણી થઇ જાય છે.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: