ઘર ઘર..

ઘર ઘર..

નાના નાના પગલાં ભરતી ઢીંગલી બની જવું છે..,
ચાલ ને ફરી ઘર ઘર રમતા થઈ જવું છે.
કાગળ ની હોડી , ખાબોચિયા માં છબછબિયાં…,


બાળપણ નો વરસાદ માણતા થઇ જવું છે.
પપ્પા ને પત્તા કહેતી,ઘોડો ઘોડો ખૂંદી પડતી..,


એ બાળપણ નો રસ ચખતાં થઈ જવું છે.
મારી નાનકડી ઢીંગલી ને શણગારી…,


ચાલ ને ફરી ઘર ઘર રમતા થઈ જવું છે.
નાનકડો ફ્રોક,ને બે ચોટલી..,


એ કાજળ ના ટપકાં કરતાં થઈ જવું છે.
નાનપણ ના મીઠા ગુંટડા ભરતાં થઈ જવું છે…..,
ચાલ ને ફરી ઘર ઘર રમતા થઈ જવું છે.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: