રીતભાત…

રીતભાત…

શું તારું કે શું મારું, સરખેસરખું આપણું,
શાને કરો આ તારું મારું…,
બદલાય તો માત્ર રીતભાત નું સરનામું.


હાસ્ય હોય કે રુદન હોય,
કોઈ દુઃખ હોય કે પ્રસંગ હોય,
અંતે દુનિયા તો એક આંગણું.
શું કાળું કે શું ધોળું,એક લોહી માનવ નું..,
શાને કરો કાળું ધોળું..,


બદલાય તો માત્ર રીતભાત નું સરનામું.
ક્યાંક નફરત તો ક્યાંક પ્રેમ,
થતી રહે લાગણીઓ ની રેલમછેલ,
અંતે એક આકાશ નીચે રહેવાનું.


શું જાત કે શું પાત, માટી માં જ ભળવાનું..,
શાને જુઓ જાત પાત..,
બદલાય તો માત્ર રીતભાત નું સરનામું.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: