પ્રેમ ની ભાષા…

પ્રેમ ની ભાષા…

હૃદય થી હૃદય ની ઓળખાણ થાય છે,
ત્યારે જ પ્રેમ ની શરૂઆત થાય છે;
આ અદૃશ્ય અનુભવ આંખો માં છલકાય છે,
પ્રેમ ની ભાષાની મૂંગી રજૂઆત થાય છે.
પ્રેમ નો સંબંધ ગણો અદભૂત વરતાય છે;
લાગણી નો પુર એમાં ભરપૂર ઉભરાય છે,
ઉદાસી કે રાજીપો આંખોમાં વંચાય છે;
પ્રેમની ભાષા ની મૂંગી રજૂઆત થાય છે.
પ્રેમ અને લાગણી નો આ કેવો સંબંધ હોય છે?
એના સ્પર્શ માત્ર થી આવેલો ગુસ્સો એ ક્યાંક ખોવાઈ જાય છે,
એકબીજાનો પડછાયો બની જવાય છે;
પ્રેમની ભાષા ની મૂંગી રજૂઆત થાય છે.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: