જિંદગી નુ ગણિત

જિંદગી નુ ગણિત

ક્યાંક સરવાળો તો ક્યાંક બાદબાકી એ તો ચાલ્યા કરે..
પણ જિંદગી ની ગણતરી માં ક્યાં કેલ્ક્યુલેટર મળે?
પ્રમેય પોતે જ પોતાના બનાવવા પડે..,


ક્યાં ભાગવું ને ક્યાં ગુણવું એનું તો સોલ્યુશન જ ન મળે;
એકલા શૂન્ય ની કોઈ કિંમત નથી એવું શીખ્યા..,


જિંદગી ના ગણિત માં શૂન્ય માંથી સર્જન નીરખ્યા;
એટલે તો હવે લાઇબ્રેરી વિખેરવા નીકળી પડ્યા..,


અરે, આ તો જિંદગી ના ગણિત નું પુસ્તક કયા થી મળે?
જિંદગી ના ગણિત ના પુસ્તક નું સર્જક પોતે જ બનવું પડે;
દુઃખ નો ચાપ માપી ને સુખ નો ચાપ માપવો પડે.
અદેખાઈ ની પહોળાઈ સાથે લાગણી ની લંબાઈ સરખાવી પડે
જીવન ના સૂત્રો હ્રદય માં કંડારવા પડે..,


અનંત ને અંત આપી અચાનક ફાઈ(ખાલી ગણ) બની જવું પડે;
આમ, જીવન ના ગણિત નું શિક્ષક ખુદ બની જવું પડે.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: