પ્રથમ તું…

પ્રથમ તું..પ્રથમ તું.

સ્થાન પ્રથમ વાહન મૂષક જેનું; ગણપતિ ગજાનન નામ એનું, હે દુંદાળા સિદ્ધિવિનાયક તું; પ્રથમ તું.. પ્રથમ તું..પ્રથમ તું.રૂપ મનોહર, લંબોદર તું;  રિદ્ધિસિદ્ધી સ્વામી,ગૌરી શંકર  સુત તું; જ્યાં ગણેશ ગીત ગાઉં, ત્યાં મોદક કેમ ભૂલું હું?, પ્રથમ તું..પ્રથમ તું..પ્રથમ તું..નમન તને ગણેશ શુભ પ્રતીક તું; એકદંત વક્રતુંડ ગજમુખ ગણેશ તું, માનવ ને ગડનાર ,માનવ હાથે ગડાયો તું; […]

error: Content is protected !!