વરસાદ એટલે.....?

વરસાદ એટલે…?

વરસાદ એટલે..ધરતી ને મળતા નવા ધબકારા, વરસાદ એટલે..ખેડૂત ના હૃદય માં છુપાયેલી વેદના; વરસાદ એટલે..નવજાત શિશુના રુદન … Continue reading
Rainy

Rainy

Rain rain don't go away Stay here for a long day Global warming want away Rain rain don't go away. Our heart are feeling sad When you run away We promise you again and again We will grow trees day by day. Rain rain don't go away. Happy … Continue reading
કોણ છે ગુરુ?

કોણ છે ગુરુ?

શીખવી ગઈ એક નાનકડી કીડી, ચડજે ને પડજે તું વધજે આગળ.., નાનકડી પણ હાથી ને ય કરાવતી તાંડવ; શીખવે છે એ ગુરુગાગર.., ના જાત … Continue reading
दर्पण और इन्सान

दर्पण और इन्सान

दर्पण के सामने खड़ा हो उठा मै, आज तो उसे पूछ ही बैठा मै; क्या जो दिख रहा हूं वही हूं मै? आज तो बता ही दे कौन हूं मै.., खुद … Continue reading
ઘર ઘર..

ઘર ઘર..

નાના નાના પગલાં ભરતી ઢીંગલી બની જવું છે.., ચાલ ને ફરી ઘર ઘર રમતા થઈ જવું છે. કાગળ ની હોડી , ખાબોચિયા માં … Continue reading
Page 1 of 2
1 2