કારણ…

કારણ…

શરૂઆત જિંદગી ની થાય છે.., પણ કારણ સાથો સાથ હોય છે. સવાર થતાં જ પંખીઓ કલરવ કરી ઉઠે છે.., સૂરજ ઉગવા નું કારણ સાથો સાથ હોય છે.         શાંત રાત્રિ ની વેળા જન્મે છે.., ચંદ્ર કાળા એ ખીલવા નું કારણ સાથો સાથ હોય છે. નદીઓ ખળ ખળ કરતી વહેતી હોય છે.., દરિયા […]

error: Content is protected !!