કોણ છે ગુરુ?

કોણ છે ગુરુ?

શીખવી ગઈ એક નાનકડી કીડી, ચડજે ને પડજે તું વધજે આગળ.., નાનકડી પણ હાથી ને ય કરાવતી તાંડવ; શીખવે છે એ ગુરુગાગર.., ના જાત ના પાત ના ઉંમર ની બાધત; પ્રભુ પણ નમે જ્યાં એ ગૂરુગાગર, ના કોઈ મોટો ગુરુ એક માતા આગળ; શીખવે છે એ ગૂરુગાગર. અહી તો નથી શીખવાની પણ કોઈ ઉંમર.., શીખતાં […]

error: Content is protected !!