કુદરત,જિંદગી અને તું

કુદરત,જિંદગી અને તું

કુદરત સાથે જિંદગી નો શું સબંધ છે? જે તારો અને મારો અકબંધ છે. સરખાવું તને કુદરત સાથે? તો સરમાવું પડે કુદરત ને પણ તારી સામે.. જેમ પાણી છે જીવન માટે.. એમ તું છે મારા માટે.. શું શ્વાછો શ્વાસ કુદરતી છે? મારે મન એ તો તારા થકી જ છે.. ગિરિમાળા, નદી, ઝરણાં, કે હવા..   એ બધું […]

error: Content is protected !!