જિંદગી નુ ગણિત

જિંદગી નુ ગણિત

ક્યાંક સરવાળો તો ક્યાંક બાદબાકી એ તો ચાલ્યા કરે.. પણ જિંદગી ની ગણતરી માં ક્યાં કેલ્ક્યુલેટર મળે? પ્રમેય પોતે જ પોતાના બનાવવા પડે.., ક્યાં ભાગવું ને ક્યાં ગુણવું એનું તો સોલ્યુશન જ ન મળે; એકલા શૂન્ય ની કોઈ કિંમત નથી એવું શીખ્યા.., જિંદગી ના ગણિત માં શૂન્ય માંથી સર્જન નીરખ્યા; એટલે તો હવે લાઇબ્રેરી વિખેરવા […]

error: Content is protected !!