તકલીફો ને પેલે પાર..

તકલીફો ને પેલે પાર..

બંધ આંખો ખોલી ને, નજર ઊંચી રાખજે., તકલીફો ને પેલે પાર જરા ડોકિયું કરી નાખજે. દુઃખ નો વરસાદ થાય કદાચ,સુખ નું ખાબોચિયું તો ભરાસે જ.. એટલું નક્કી રાખજે. રાત ના અંધકાર પછી,ફરી દિવસ ઉગસે.. એટલું યાદ રાખજે. તકલીફો ને પેલે પાર જરા ડોકિયું કરી નાખજે. ખારાશ હસે આંશુ ઓ ના દરિયા માં,મીઠા સ્મિત નું સરોવર […]

error: Content is protected !!