નથી સમજાતું…

નથી સમજાતું…

આગ ઠારવા નાં સાધન માં આગ લાગે તો શુ કરવું? નથી સમજાતુ આંખ ના આંસુ ફિલ્ટર થઈ જાય તો શું કરવું? નથી સમજતુ ચૂકી ગયેલા ધબકારા પાછા મેળવવા શું કરવું? નથી સમજાતું લક્ષ્ય સુધી પહોંચી.લક્ષ્ય્ ન્ મળ્યું હવે શું કરવું? નથી સમજાતું. આતો પ્રશ્ન નાં જવાબ માંથી પાછો પ્રશ્ન મળ્યો હવે શું કરવું? નથી સમજાતું […]

error: Content is protected !!