પ્રેમ ની ભાષા…

પ્રેમ ની ભાષા…

હૃદય થી હૃદય ની ઓળખાણ થાય છે, ત્યારે જ પ્રેમ ની શરૂઆત થાય છે; આ અદૃશ્ય અનુભવ આંખો માં છલકાય છે, પ્રેમ ની ભાષાની મૂંગી રજૂઆત થાય છે. પ્રેમ નો સંબંધ ગણો અદભૂત વરતાય છે; લાગણી નો પુર એમાં ભરપૂર ઉભરાય છે, ઉદાસી કે રાજીપો આંખોમાં વંચાય છે; પ્રેમની ભાષા ની મૂંગી રજૂઆત થાય છે. […]

error: Content is protected !!