ચાલ ને,બંધ બારી એ થી નજર કરી લઉં.

બંધ બારી એ થી

મન થયું કે ચાલ ને, બંધ બારી એ થી નજર કરી લઉં… આખી કુદરત થી આંખો ભરી લઉં, ઊડતા પંખીઓ માં થોડું દખલ કરી લઉં; ચાલ ને,બંધ બારી એ થી નજર કરી લઉં.ચાલતી ટ્રેન ની સફર કરી લઉં.., નવરાશ ની પળો માં કવિ મન ખોલી લઉં, પેન નઈ તો કીપેડ જ કોતરી લઉં.., ચાલ ને, […]

error: Content is protected !!