વરસાદ એટલે…?

વરસાદ એટલે.....?

વરસાદ એટલે..ધરતી ને મળતા નવા ધબકારા, વરસાદ એટલે..ખેડૂત ના હૃદય માં છુપાયેલી વેદના; વરસાદ એટલે..નવજાત શિશુના રુદન છાંટણા, વરસાદ એટલે..પોતાનું બાળપણ જીવી રહેલા એક બાળક નું મીઠું હાસ્ય; વરસાદ એટલે..નવયુવાન ના મન માં અંકુરિત થતું પ્રેમ નું બીજ, વરસાદ એટલે..એક માતા ના હૃદય માં ઊભરાતી મમતા; વરસાદ એટલે..એક પિતા ના હૃદય માં વરસતું વાત્સલ્ય, વરસાદ […]

error: Content is protected !!