સરખામણી…

જીવન માં પ્રથમ પગલું ભરવાની શરૂઆત થાય છે અહીં.., સરખામણી તો પડછાયા સાથે જ સરુ થઈ જાય છે. પ્રથમ પગલું માંડ્યું જીવન નું એ તો દૂર રહ્યું…, થોડુક લંગડાયો એના ગાણાં ગવાઈ જાય છે. હ્રદય થી હૃદય ની સરખામણી મારા થી થઈ જાય છે .., અહીં માણસ ને માણસ થી જ સરખાવાય છે. થઈ ગયો […]

error: Content is protected !!