સર્જનહાર

  માનવ નું પ્રથમ પગલું આ ધરતી પર.., શ્વાસ મળ્યો માનવ ને કે ધરતી ને નથી ખબર. સ્વપ્ન શ્રુંખલા સાથે જન્મ્યો છે માનવી.., કોણ છે એનો સર્જનહાર શી ખબર. માનવી ઘડાયો જેના થકી માટી સમો.., જાતે એને ઘડે આજે કોને ખબર. માન સન્માન કેરી નીતિ સર્જનહાર થકી.., આ અભિમાન કેરાં ડગલાં શાને ખબર. હે માનવી […]

error: Content is protected !!